Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsmöten 2017

Fredagsmöte 13 januari 2017

Pensionärsmotion

Årets första möte koncentrerade sig på den viktiga pensionärsmotionen. Lotta   Nylund, svenskspråkig motionsansvarig inom Åbo stad höll en medryckande presentation av de olika motionsformer staden erbjuder pensionärerna. Under åren har välbesökta kurser ordnats främst i konditionssalen i Kuppis idrottshall. Lotta erbjöd en sådan kurs även våren 2017 och föreningens motionsansvariga Birgitta Gammals åtog sig de praktiska arrangemangen av kursen som skulle inledas med ett tiotal motionärer i början av mars.

Fredagsmöte 3 februari 2017

Många biblar på många språk

Gäst vid pensionärsklubbens träff den 3 februari var prosten emeritus Terho Hämeenkorpi. Hans föredrag handlade om den stora bibelsamling som han under många års idogt samlande förvärvat och som innehåller verkliga pärlor, med intressanta bakomliggande historier. Han berättade i ord och bild om hur det hela startade, hur jakten på biblar fortsatte och alltjämt fortsätter. ”Matlusten tilltar under ätandet” framhöll Terho Hämeenkorpi.

Kantor Marjo Danielsson kompletterade presentationen med några musikaliska inslag och kören 60+ genomförde sin traditionella övning.

Fredagsmöte 24 februari 2017

Sömnapné och musikalen Cats

Leif Westerén höll ett föredrag om sömnapné. Han berättade att det handlar om upprepade andningsavbrott under sömnen som bl.a. leder till dagströtthet. Snarkning är ofta förknippad med sjukdomen. Diagnosen görs med en sömnregistrering. Utan vård kan sömnapné förorsaka följdsjukdomar.
Fredagsmötet fortsatte med Martin Segerstråles inspirerande presentation av Andrew Lloyd Webbers välkända musikal Cats som sedan premiären 1981 setts av 81 miljoner åskådare. Den bygger på texter av T.S.Elliot vilka pietetsfullt översatts till finska av Jukka Virtanen. Musikalen regisseras av Georg Malvius och Martin fungerar som dirigent.
Läs mera om programmet här.

Fredagsmöte 17 mars 2017

Vårmöte och föredrag av prof. emer. Sune Jungar

Författaren Greta Stenberg inledde mötet med en kort presentation av sin senaste bok ”Maria 80+ - upplever, berättar och tänker”. Boken, som till en del är självbiografisk, är utgiven på eget förlag bl. a.  för att ge en bild av åldringens situation idag.

Föreningens stadgeenliga vårmöte öppnades av Inga-Lill Karlsson som även valdes till ordförande för mötet som godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016. Mötet beviljade styrelsen med tacksamhet ansvarsfrihet för redovisningsåret. I mars 2017 var antalet medlemmar i ÅSP 398.

 Som en del i firandet av självständighetens 100-årsjubileum hade ÅSP  inbjudit professor emeritus Sune Jungar att presentera sin syn på viktiga  omständigheter under hundraårsperioden. Han talade under rubriken ”Vårt  Finland 100 år – hur det blev och är”. Jungar avslutade med utdrag ur Clas  Andersson dikt "Född i republiken Finland". Intresserade kan läsa dikten här.
 Läs utförligare rapport från mötet här.

 

Fredagsmöte 15 september 2017

Information om höstens verksamhet

Den fullsatta och glatt sorlande salen lystrade förväntansfullt när ordförande Inga-Lill Karlsson äskade tystnad och hälsade oss alla varmt välkomna till första mötet efter sommarpausen. Ordförande gladde sig över det stora deltagande och redogjorde kort för höstens kommande aktiviteter och överlämnade ordet till dagens första gäst, VD Leif Jokinen från Barkbackens servicehem. I sin nuvarande form har hemmet existerat i två år men de ursprungliga organisationerna har långa anor. Hemmet har plats för 135 boende och personalen uppgår till 80. Hemmet ger möjlighet till ett självständigt liv men erbjuder samtidigt ett stort antal aktiviteter till dem som så önskar. VD nämnde bl. a. motion, föredrag, musikuppträdande, dans, litteraturkvällar och olika former av gemenskap och socialt umgänge. Han betonade respekten för de äldreboende, trygghet, hemtrevnad och tillgången till ett eget kök.

Programmet fortsatte med IT-instruktören Pasi Holmbergs informativa översikt över kommande IT-kurser. Tidigare kurser har väckt stort intresse och har avsevärt ökat IT-kunnandet och -intresset hos våra medlemmar. I höst ordnas inledningsvis grundkurser i användning av smarttelefoner och plattor. Totalt erbjuds i höst sju kurser kring olika sociala media och utnyttjande av ”kantasystemet” för hälsovård.

Chatrin Kotka, Folkhälsans koordinator för frivilligverksamheten i Åbo och Åboland, berättade att flyttningen till Henriksgatan 9 invid Domkyrkan är avklarad och att Kvartersklubben inleder sin traditionella verksamhet (bingo, korsord, lättmotion, seniordans, månadens gäst och hemliga utförden). Hon betonade Folkhälsans strävan att erbjuda medfostrare (”skolfarfar”) i skolorna och dagvården, man kan delta en gång i veckan eller mera sällan. Hon inbjöd oss att på lämpligt sätt engagera oss i verksamheten.

Bettina Aaltonen berättade om minneskursen ”Knoppen är toppen” som startar i Aurelia torsdag 12.10.2017. Det blir fråga om hjärnhälsa, olika övningar kommer att ingå i kursen.

Ytterligare fick vi anmäla oss till ABC-kursen i gymmotion som startar 5.10.2017
under Lotta Nylunds ledning.

Fredagsmöte 6 oktober 2017

Datakurser och tandhygien

Ordförande öppnade det välbesöklta mötet och hälsade alla välkomnma. Hon presenterade även den nya medlemmen Helena Pilrilä.

IT-kurserna KANTA och Bankärenden på nätet har ännu lediga platser. Enligt behov kan nya kurser startas. IT-instruktör Pasi Holmberg hälsade alla intresserade välkomna till kurserna och betonade att ingen behöver känna sig ängslig, alla får handledning..

Lotta Nylund från fritidssektorn i informade om motionsmöjligheter som staden har att erbjuda oss seniorer. I oktober pågår ABC-kursen på Kuppis gym med ett tiotal deltagare från ÅSP. Lotta arrangerar träning i Kuppis idrottshall på löparbanorna varje torsdag 13 - 14.30. Alla välkomnades, inträde 2,50 €. Se information i Gruppverksamhet.

 Tandläkare Anna-Maria LeBell-Rönnlöf föreläste om  munhälsa.Hon  poängterade  att man skall borsta tänderna morgon och kvällo med mjuki  borste och betonade vikten av att rengöra tandmellanrummen med  tandsticka eller mellanrumsborste. Xylityoltabletter rekommenderas efter måltiden.

Hörselrådgivning i klubbrummet gavs av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller.

27 Oktober 2017

 

Det var en sprängfylld sal som hälsades välkommen av ordförande Inga-Lill Karlsson. Vi inledde träffen med ljuständning för att hedra minnet av årets avlidna medlemmar, kantor Tuuli Lempa spelade pianomusik och kaplan Johan Mullo från församlingen höll en  allhelgonabetraktelse.

ÅU i dag. Chefredaktör Stefan Holmström kåserade om sin relation till födelsestaden Åbo som han lämnade i sin ungdom för att verka i Nyland ända till för ett år sedan när han utnämndes till chefredaktör vid Åbo Underrättelser. Han har en stark tro på tidningen som har trogna prenumeranter, speciellt i regionerna. En av Holmströms målsättningar är att tidningen skall upptäcka nya svenska rum i staden.

Efter kaffet höll ärkebiskop emeritus John Vikström ett anförande under rubriken ”Meningsfullt åldrande”. Han uppehöll sig bl. a. vid begreppet hälsa som av WHO definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Senare har WHO ytterligare tillagt andligt och dynamiskt välbefinnande. Han betonade vikten av att livet har ett innehåll, ett sammanhang där några förväntningar förekommer. Ett sökande efter mening i livet skall vara den viktigaste drivkraften. John Vikström avslutade med devisen:


”Något att leva av
någon att leva med
något att leva för”.

Anmälningar till den gemensamma åboländska lillajulskryssningen den 28 - 29 november strömmade in och fyllde åbokvoten.
Efter träffen övade klubbens kör 60+ inför kommande evenemang med Ami Taulio som dirigent.  Ordförande välkomnade nya sångare till kören.

17 November 2017, 13:00 - 15:00

Höstmöte, allsång och webbinformation
Fredagsträff och höstmöte den 17 .11  kl 13 i Alexandrasalen. Inga-Lill Karlsson valdes enhälligt till föreningens ordförande för det kommande året. I tur att avgå från styrelsen var Carita Isaksson, Henrik Nikula, P-O. Nordin och Leif Westerén. De återvaldes enhälligt. Tre medlemmar önskade avgå i förtid. Som ersättare valdes enhälligt Lena Sjöblom, Bengt Sandell och Jan-Peter Karlberg. Medlemmarna Liisa Johansson, Annika Loman och Göran Långstedt fortsätter andra året i styrelsen. Ordförande tackade styrelsen för dess insatser och noterade speciellt de avgående styrelsemedlemmarna. Till verksamhetsgranskare utsågs Elisabeth Sjöblom med Börje Skog som ersättare.

Verksamhetsplanen baserar sig på tidigare verksamheter och godkändes. Den finns presenterad på webbplatsen under sidorubriken: Verksamhetsplan/verksamhetsberättelse.

Budgeten följer i stort sett tidigare upplägg och medlemsavgiften bibehölls vid 20 € varav 11 € går till förbundet. Höstmötet avslutades kl 13.32.

Till nya medlemmar hade styrelsen antagit Eila Cederroos och Gun-Maj Sundholm.

Leif Westerén som är vår representant i Äldreråddet meddelade att det blir en svensk dag på Pouiju den 13 februari 2018.

Till Cats-musikalen i Tammerfors reser vi 23.11 kl. 10, reseledare Per-Olof Nordin gav sistahandsinformation. Även lillajulskryssningen står för dörren (28/11). Carin Åminne berättade att det blir rekordstort deltagarantal igen i år.

En resa till Fallåker i Esbo planeras till den 10 eller 12 mars. Årets pjäs är en musikal av Benedict Zilliacus och Erna Tauro, Åttan. Anmälningslistan väckte stort intresset.

ÅSP:s webbredaktör Bengt Stenlund presenterade föreningens webbsidor och noterade det stora intresset för våra datakurser (över hundra deltagare) och betonade även vikten att delta i stadens svenskspråkiga motionsverksamhet under ledning av Lotta Nylund.

Hjälp och råd med hörapparater gavs i klubbrummet före mötet av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller i samarbete med Svenska hörselskadade i Åboland.

Mötet avslutades med allsång med ackompanjemang av Ami Taulio som fortsatte med att öva Kören 60+ införjulfesten. Hon hälsade nya sångare välkomna i körgemenskapen!