Åbo Svenska Pensionärsklubb
I avsnittet "Rapportering"  publiceras redogörelser över bl. a. våra fredagsträfffar, resor, fester, stadgeenliga möten, styrelsemöten, aktiviteter i våra olika grupper samt i Äldrerådet och Pensionärsförbundet. Skrolla nedåt på sidan för att hitta rapporter över de olika aktiviteterna. Sidan är under kontinuerlig utveckling, allt finns inte med från början.

Fredagsmöten 2018

Fredagsträff 9.1.2018 
 
Vår ordförande Inga-Lill Karlsson hälsade ett fullsatt auditorium välkommet till Aurelia där vi undantagsvis firade vår fredagsträff. Vi fick först höra om Fallåkersresan och utfärden till Tallin och Viljandi i 15 – 17 maj. Sedan följde dagens emotsedda program, presentationen av SOTEprocessen av Kommunförbundets svenska teamledare Sandra Bergqvist. Vi visste redan att det är fråga om 18 landskap (Åland utanför) som skall få en ”månadspeng” av staten enligt ett antal olika kriterier där skärgård är ett som inverkar på anslaget. Redan 1 juni borde en temporär förvaltning vara utsedd och 28.10.2018 planeras landskapsval. Fyra landskap får svensk minoritet och Österbotten de facto finsk minoritet. Vi kommer att få börja välja Hälsovårdscentral/ Privat vård f.o.m. 2021 och tandklinik f.o.m. 2022. Vi kommer att förses med kundsedlar bl. a. för 
• Social rehabilitering, • Hemservice, -sjukvård, -vård • Boendeservice • Arbetsverksamhet • Kirurgiska ingrepp vid poliklinik • Icke-brådskande kirurgi • Tandprotetiska behandlingar 
I vilken utsträckning vi i praktiken kan välja privat vård framför offentlig vård är ännu en öppen fråga. Om Du har frågor till Sandra kan Du maila henne på adressen sandra.bergqvist@kommunförbundet.fi. Hennes bildmaterial kan Du studera här. 
Mötet fortsatte med uppskattad allsång som t.o.m. framgångsrikt genomfördes i kanonform. 
Nästa möte håller vi igen i Alexandrasalen den 2 februari kl. 13. 

 

Fredagsmöten 2017

Fredagsmöte 13 januari 2017

Pensionärsmotion

Årets första möte koncentrerade sig på den viktiga pensionärsmotionen. Lotta   Nylund, svenskspråkig motionsansvarig inom Åbo stad höll en medryckande presentation av de olika motionsformer staden erbjuder pensionärerna. Under åren har välbesökta kurser ordnats främst i konditionssalen i Kuppis idrottshall. Lotta erbjöd en sådan kurs även våren 2017 och föreningens motionsansvariga Birgitta Gammals åtog sig de praktiska arrangemangen av kursen som skulle inledas med ett tiotal motionärer i början av mars.

Fredagsmöte 3 februari 2017

Många biblar på många språk

Gäst vid pensionärsklubbens träff den 3 februari var prosten emeritus Terho Hämeenkorpi. Hans föredrag handlade om den stora bibelsamling som han under många års idogt samlande förvärvat och som innehåller verkliga pärlor, med intressanta bakomliggande historier. Han berättade i ord och bild om hur det hela startade, hur jakten på biblar fortsatte och alltjämt fortsätter. ”Matlusten tilltar under ätandet” framhöll Terho Hämeenkorpi.

Kantor Marjo Danielsson kompletterade presentationen med några musikaliska inslag och kören 60+ genomförde sin traditionella övning.

Fredagsmöte 24 februari 2017

Sömnapné och musikalen Cats

Leif Westerén höll ett föredrag om sömnapné. Han berättade att det handlar om upprepade andningsavbrott under sömnen som bl.a. leder till dagströtthet. Snarkning är ofta förknippad med sjukdomen. Diagnosen görs med en sömnregistrering. Utan vård kan sömnapné förorsaka följdsjukdomar.
Fredagsmötet fortsatte med Martin Segerstråles inspirerande presentation av Andrew Lloyd Webbers välkända musikal Cats som sedan premiären 1981 setts av 81 miljoner åskådare. Den bygger på texter av T.S.Elliot vilka pietetsfullt översatts till finska av Jukka Virtanen. Musikalen regisseras av Georg Malvius och Martin fungerar som dirigent.
Läs mera om programmet här.

Fredagsmöte 17 mars 2017

Vårmöte och föredrag av prof. emer. Sune Jungar

Författaren Greta Stenberg inledde mötet med en kort presentation av sin senaste bok ”Maria 80+ - upplever, berättar och tänker”. Boken, som till en del är självbiografisk, är utgiven på eget förlag bl. a.  för att ge en bild av åldringens situation idag.

Föreningens stadgeenliga vårmöte öppnades av Inga-Lill Karlsson som även valdes till ordförande för mötet som godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016. Mötet beviljade styrelsen med tacksamhet ansvarsfrihet för redovisningsåret. I mars 2017 var antalet medlemmar i ÅSP 398.

 Som en del i firandet av självständighetens 100-årsjubileum hade ÅSP  inbjudit professor emeritus Sune Jungar att presentera sin syn på viktiga  omständigheter under hundraårsperioden. Han talade under rubriken ”Vårt  Finland 100 år – hur det blev och är”. Jungar avslutade med utdrag ur Clas  Andersson dikt "Född i republiken Finland". Intresserade kan läsa dikten här.
 Läs utförligare rapport från mötet här.

 

Fredagsmöte 15 september 2017

Information om höstens verksamhet

Den fullsatta och glatt sorlande salen lystrade förväntansfullt när ordförande Inga-Lill Karlsson äskade tystnad och hälsade oss alla varmt välkomna till första mötet efter sommarpausen. Ordförande gladde sig över det stora deltagande och redogjorde kort för höstens kommande aktiviteter och överlämnade ordet till dagens första gäst, VD Leif Jokinen från Barkbackens servicehem. I sin nuvarande form har hemmet existerat i två år men de ursprungliga organisationerna har långa anor. Hemmet har plats för 135 boende och personalen uppgår till 80. Hemmet ger möjlighet till ett självständigt liv men erbjuder samtidigt ett stort antal aktiviteter till dem som så önskar. VD nämnde bl. a. motion, föredrag, musikuppträdande, dans, litteraturkvällar och olika former av gemenskap och socialt umgänge. Han betonade respekten för de äldreboende, trygghet, hemtrevnad och tillgången till ett eget kök.

Programmet fortsatte med IT-instruktören Pasi Holmbergs informativa översikt över kommande IT-kurser. Tidigare kurser har väckt stort intresse och har avsevärt ökat IT-kunnandet och -intresset hos våra medlemmar. I höst ordnas inledningsvis grundkurser i användning av smarttelefoner och plattor. Totalt erbjuds i höst sju kurser kring olika sociala media och utnyttjande av ”kantasystemet” för hälsovård.

Chatrin Kotka, Folkhälsans koordinator för frivilligverksamheten i Åbo och Åboland, berättade att flyttningen till Henriksgatan 9 invid Domkyrkan är avklarad och att Kvartersklubben inleder sin traditionella verksamhet (bingo, korsord, lättmotion, seniordans, månadens gäst och hemliga utförden). Hon betonade Folkhälsans strävan att erbjuda medfostrare (”skolfarfar”) i skolorna och dagvården, man kan delta en gång i veckan eller mera sällan. Hon inbjöd oss att på lämpligt sätt engagera oss i verksamheten.

Bettina Aaltonen berättade om minneskursen ”Knoppen är toppen” som startar i Aurelia torsdag 12.10.2017. Det blir fråga om hjärnhälsa, olika övningar kommer att ingå i kursen.

Ytterligare fick vi anmäla oss till ABC-kursen i gymmotion som startar 5.10.2017
under Lotta Nylunds ledning.

Fredagsmöte 6 oktober 2017

Datakurser och tandhygien

Ordförande öppnade det välbesöklta mötet och hälsade alla välkomnma. Hon presenterade även den nya medlemmen Helena Pilrilä.

IT-kurserna KANTA och Bankärenden på nätet har ännu lediga platser. Enligt behov kan nya kurser startas. IT-instruktör Pasi Holmberg hälsade alla intresserade välkomna till kurserna och betonade att ingen behöver känna sig ängslig, alla får handledning..

Lotta Nylund från fritidssektorn i informade om motionsmöjligheter som staden har att erbjuda oss seniorer. I oktober pågår ABC-kursen på Kuppis gym med ett tiotal deltagare från ÅSP. Lotta arrangerar träning i Kuppis idrottshall på löparbanorna varje torsdag 13 - 14.30. Alla välkomnades, inträde 2,50 €. Se information i Gruppverksamhet.

 Tandläkare Anna-Maria LeBell-Rönnlöf föreläste om  munhälsa.Hon  poängterade  att man skall borsta tänderna morgon och kvällo med mjuki  borste och betonade vikten av att rengöra tandmellanrummen med  tandsticka eller mellanrumsborste. Xylityoltabletter rekommenderas efter måltiden.

Hörselrådgivning i klubbrummet gavs av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller.

27 Oktober 2017

 

Det var en sprängfylld sal som hälsades välkommen av ordförande Inga-Lill Karlsson. Vi inledde träffen med ljuständning för att hedra minnet av årets avlidna medlemmar, kantor Tuuli Lempa spelade pianomusik och kaplan Johan Mullo från församlingen höll en  allhelgonabetraktelse.

ÅU i dag. Chefredaktör Stefan Holmström kåserade om sin relation till födelsestaden Åbo som han lämnade i sin ungdom för att verka i Nyland ända till för ett år sedan när han utnämndes till chefredaktör vid Åbo Underrättelser. Han har en stark tro på tidningen som har trogna prenumeranter, speciellt i regionerna. En av Holmströms målsättningar är att tidningen skall upptäcka nya svenska rum i staden.

Efter kaffet höll ärkebiskop emeritus John Vikström ett anförande under rubriken ”Meningsfullt åldrande”. Han uppehöll sig bl. a. vid begreppet hälsa som av WHO definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Senare har WHO ytterligare tillagt andligt och dynamiskt välbefinnande. Han betonade vikten av att livet har ett innehåll, ett sammanhang där några förväntningar förekommer. Ett sökande efter mening i livet skall vara den viktigaste drivkraften. John Vikström avslutade med devisen:


”Något att leva av
någon att leva med
något att leva för”.

Anmälningar till den gemensamma åboländska lillajulskryssningen den 28 - 29 november strömmade in och fyllde åbokvoten.
Efter träffen övade klubbens kör 60+ inför kommande evenemang med Ami Taulio som dirigent.  Ordförande välkomnade nya sångare till kören.

17 November 2017, 13:00 - 15:00

Höstmöte, allsång och webbinformation
Fredagsträff och höstmöte den 17 .11  kl 13 i Alexandrasalen. Inga-Lill Karlsson valdes enhälligt till föreningens ordförande för det kommande året. I tur att avgå från styrelsen var Carita Isaksson, Henrik Nikula, P-O. Nordin och Leif Westerén. De återvaldes enhälligt. Tre medlemmar önskade avgå i förtid. Som ersättare valdes enhälligt Lena Sjöblom, Bengt Sandell och Jan-Peter Karlberg. Medlemmarna Liisa Johansson, Annika Loman och Göran Långstedt fortsätter andra året i styrelsen. Ordförande tackade styrelsen för dess insatser och noterade speciellt de avgående styrelsemedlemmarna. Till verksamhetsgranskare utsågs Elisabeth Sjöblom med Börje Skog som ersättare.

Verksamhetsplanen baserar sig på tidigare verksamheter och godkändes. Den finns presenterad på webbplatsen under sidorubriken: Verksamhetsplan/verksamhetsberättelse.

Budgeten följer i stort sett tidigare upplägg och medlemsavgiften bibehölls vid 20 € varav 11 € går till förbundet. Höstmötet avslutades kl 13.32.

Till nya medlemmar hade styrelsen antagit Eila Cederroos och Gun-Maj Sundholm.

Leif Westerén som är vår representant i Äldreråddet meddelade att det blir en svensk dag på Pouiju den 13 februari 2018.

Till Cats-musikalen i Tammerfors reser vi 23.11 kl. 10, reseledare Per-Olof Nordin gav sistahandsinformation. Även lillajulskryssningen står för dörren (28/11). Carin Åminne berättade att det blir rekordstort deltagarantal igen i år.

En resa till Fallåker i Esbo planeras till den 10 eller 12 mars. Årets pjäs är en musikal av Benedict Zilliacus och Erna Tauro, Åttan. Anmälningslistan väckte stort intresset.

ÅSP:s webbredaktör Bengt Stenlund presenterade föreningens webbsidor och noterade det stora intresset för våra datakurser (över hundra deltagare) och betonade även vikten att delta i stadens svenskspråkiga motionsverksamhet under ledning av Lotta Nylund.

Hjälp och råd med hörapparater gavs i klubbrummet före mötet av Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller i samarbete med Svenska hörselskadade i Åboland.

Mötet avslutades med allsång med ackompanjemang av Ami Taulio som fortsatte med att öva Kören 60+ införjulfesten. Hon hälsade nya sångare välkomna i körgemenskapen!

 

Fester, resor, teater 2017

  ÅSP firade årets vårfest i Rosenkvarterets trevliga och rymliga festsal.  Feststämningen höjdes av att ett flertal damer hade iklätt sig en stilfull  vårhatt. Till stämninngen bidrog även den bubbelskål som höjdes för 100-  åringen Finland. Pensionärsklubben blev likaså föremål för en skål.    Ordförande framförde dikten Flyttfåglarna av Runeberg. Traditionsenligt  utkom Fredagsnytt 110, denna gång med Carita Isaksson som redaktör.


Programmet inleddes ståtligt med evergreens framförda av en hornmusikkvintett från Flottans musikkår. Därefter följde kaffe med utmärkt tårta och tillhörande livliga diskussioner. Vår egen kör 60+ uppträdde med tre sånger under ledning av Folke Forsman. Den festliga kvällen avslutades med dansuppvisning av en juniorgrupp. Innan vi gick avtackades ordförande och sekreteraren på vederbörligt sätt för årets kraftfulla insatser.

Dagens dikt

Pensionärernas vårfest 5.5.2017

En flott musikkår blåser in vår fest!
Rosenkvarteret fylls av pensionärer.
Vi gläds, för vintern sitter i arrest
och hatten pekar upp mot högre sfärer.

En skål för fosterlandet är en gest
som gynnar bryggeriernas affärer.
De flyttfåglar som suktar allra mest
får skåla mera hos veterinärer!

Så hjälper alla landets hjul att snurra,
och samtalstrådarna får ingen fnurra,
fast 60+ med möda lyckas sjunga.

Till kaffet får vi mumsa på en tårta
där jordgubbsgrädden blir en vacker VÅRta.
Bollywoods soldans håller alla unga!
    Evander

 

FULLSATT BUSS TILL CATS-MUSIKALEN I TAMMERFORS 23.11.2017

Marken var vit och den hårda vinden hämtade med sig stora blöta slaskflingor då 47 förväntansfulla pensionärer steg på Launokorpis buss som 23.11.2017 skulle föra oss till Tampereen teatteri för att se och höra musikalen Cats. Trots dåligt väglag höll vår duktiga chaufför Tomas tidtabellen nästan på minuten. I Tammerfors inledde vi med en mycket god lunch på teaterns restaurant. Martin Segerstråle, som ansvarar för och leder musiken i pjäsen, tog sig tid att sticka sig in på restauranten under vår lunch för att hälsa vår grupp välkommen till föreställningen.

Själva Cats gjorde oss nästan andlösa genom tempot på danserna, de fina visuella tricken, ljusanvändningen och sångprestationerna. Trots att danserna framfördes av unga vackra professionella människor som övat en lång tid, verkade det nästan otroligt att dansarna sjungande orkade utföra de snabba krävande koreografierna och samtidigt vara mjuka smidiga katter.

Efter föreställningen kunde vi stiga på bussen mot Åbo alldeles utanför teatern. Trots att temperaturen stigit till värmegrader och det bara duggade lite, verkade den mörka seneftermiddagen både grå och ruggig.

På vägen hem stannade vi ännu vid Urjalan makeistukku. Till vår allas förvåning kom vi tillbaka hem med många plastkassar godsaker. Väl hemma i Åbo kunde vi konstatera att marken inte mera var vit. Efter en trevlig teaterresa vill jag för vår allas del tacka vår chaufför Tomas och reseledaren Per-Olof Nordin.

Annika Loman

Åbolands pensionärer lillajulskryssade 28 – 29.11.2017

Det var över 250 förväntansfulla seniorer som samlades i Vikingterminalen på kvällen den 28.11 för att starta årets lillajulskryssning med Viking Grace. Dagen var välvald för det visade sig att vi hade gott om utrymme på båten. Kvällsprogrammet var fritt och många grupper samlade sig i de olika restauranger och barer som båten erbjuder.

Efter en välsmakande och stärkande frukost på onsdagen samlades alla till det gemensamma programmet i det rymliga konferensutrymmet som Viking Line vänligt nog ställde gratis till vårt förfogande. Vår erfarna researrangör Carin Åminne hälsade oss välkomna informerade om programmet. Vi fick njuta av sånggruppen Tre Prima Donnor från Kimitoön som skickligt ackompanjerades av Kaj Don Kulla. Traditionsenligt fortsatte underhållningen med visor frejdigt framförda av Benny Törnroos ackompanjerad av Teddy Granroth. Erna Tauros produktion noterades speciellt. Påpassligt uppvaktades Benny med Sjöräddarnas standar för långvarigt stöd till organisationen.

Kryssningen kulminerade i den efterlängtade julmiddagen i Buffetrestaurangen. Vi rymdes alla i det trevliga kabinettet, stämningen steg och vi blev alla mätta och nöjda med de rikhaltiga julborden. Samtidigt som vi tackar Carin för de utmärkta arrangemangen avslutar vi med Annikas bild från samvaron på båten..

 

 

JULFEST PÅ KÅREN 8.12.2017

Vi firade julfest på Kåren efter många år i Hansasalen och i Rosenkvarteret. Det var många av oss som kom ihåg glada kårminnen från studietiden. Salen var fylld till sista plats och vi var närmare hundratjugo mer eller mindre julprydda festdeltagare som sorlade på när ordförande Inga-Lilla Karlsson hälsade oss varm välkomna. Hon inledde programmet med att dela ut diplom åt föreningens tre nya hedersmedlemmar: Anja Björkfelt, Hans Johansson och Carin Åminne. Därefter avtackades styrelsen för sitt arbete under året, de avgående styrelsemedlemmarna uppmärksammades och de tre nyvalda medlemmarna hälsades välkomna. Föreningens sekreterare Carita Isaksson avtackades varmt av ordförande och viceordförande P.O.Nordin uppvaktade ordförande med den traditionella ”julblomman” och tackade för Inga-Lills dedikerade insats under det gångna året.

Programmet fortsatte med ett uppskattat framträdande av sångaren Kim Engblom som genomförde en trevlig frågesport vid sidan om sina soloframträdanden och allsångsnummer. Kårens kök bjöd på en uppskattad jultallrik inklusive efterrätt och kaffe. Därefter bjöd kören 60+ på en liten julkonsert under ledning av sin nya dirigent Ami Taulio och innan vi glada och tacksamma bröt upp läste ordförande till avsked Viktor Rydbergs ”Tomten”. Det var många som framförde önskemålet att träffas på samma ställe om ett år.

Gun Nordin har dokumenterat julfesten i bild. Se dem här.

 

Övrigt

Den 8 maj uppträdde kören 60+ under ledning av Folke Forsman tillsammans med kören Argentum (Silverkören) under ledning av Kurt-Erik Långbacka. Körerna uppträdde dels ensamma och dels tilsammans i församlingshemmet Aurora. Tillfället ingick som en del i kampanjen Gemensamt ansvar.

Den 9 maj gick den gemensamma vårlunchen tillsammans med Arbetets Vänner av stapeln i Hus Lindman i akasemikvarteren. Maten uppskattades och stämningen var på topp.

Gymträning och vattenlöpningarrangerades i Petrelius simhall 15.11.2017 8 - 9.30. Vi var 12 intresserade som deltog i detta unika engångstillfälle.  

 

 

Rapporter från äldrerådet

Äldrerådets informationstillfälle om boende för seniorer

Äldrerådet i Åbo ordnade 22.3.2017 ett informations- och diskussionstillfälle om boende för seniorer i Alvarium. Vi fick höra om aktuellt inom stadsplaneringen och om service som stöder hemmaboende av stadens tjänstemän. Läs mera om seminariet här.