Åbo Svenska Pensionärsklubb

Fredagsträff och Vårfest 6 maj

Festen samlade över hundra gäster. Trevlig samvaro, god traktering och finstämmigt sånguppträdande av kören Argentum, som består av många ÅSP-medlemmar.
Publiken deltog flitigt i allsången som bestod av ett flertal sånger.
Årtes första, till festen nyutkomna medlemsblad Fredagsnytt nr. 118, fanns för utdelning.

 

Fredagsträff 22 april

Nästan hundra medlemmar infann sig vid vårens sista fredagsträff och i ordförande konstaterade med belåtenhet i sitt inledningsanförande, att gamla, goda tider tycks vara tillbaka beträffande deltagaruppslutning. Tillströmning av nya medlemmar till klubben under årets början har också varit en glädjande sak och ganska många fanns närvarande idag, då namnupprop och välkomsthälsning förrättades.

Efter kaffetrakteringen uppträdde kapten Ulf Lindroos, befälhavare på Viking Glory. Han berättade intressant och mycket uppskattat om det nya fartyget, dess tillkomst och hemresa från Kina till Åbo. Hur rederiet beslöt att ett nytt fartyg skulle förvärvas, val av skeppsvarv, mm. Presentationen kompletterades med ett stort bildmaterial.

Fredagsträff 25 mars

Kombinerat med årsmöte (vårmöte) hölls fredagsträff i Alexandrasalen där ungefär 50 medlemmar infann sig. Ordförande öppnade sammankomsten och började med att framföra det glädjande budskapet om riklig medlemstillströmning under årets början. Nya medlemmar hälsades välkomna och några var närvarande.
Vårmötet, som behandlar stadgeenliga ärenden, handlar mest om presentera årets 2021 verksamhetsberättelse, bokslut samt verksamhetsgranskerens rapport. Ett mötesprotokoll kommer att färdigställas inom kort.

Efter mötet hölls sedvanlig kaffetraktering. Dagens programnummer bestod av duon "Karlssons klister", som sjöng till eget ukuleleackompjemang.

 

Fredagsträff 4 mars

Denna gång infann sig ungefär 100 medlemmar i Alexandrasalen. Viceordförande Inga-Lill Karlsson välkomsttalade och hälsade särskilt nya medlemmar välkomna. Sedan årets början har 23 nya medlemmar anslutits. Medlemmarna uppmärksammades på den kommande föreläsningen "Åldras tryggt", som Arno Wirzenius håller 10 mars. Information om det finns på hemsidorna i kalendern och på Facebook.

Pia Wolff-Helminen, ordf. i Åbo svenska föreningsråd, redogjorde för några aktuella begivenheter som ordnas genom Gillesgården/Luckan.

Leena Sjöblom påminde om kommande utbud av resor, konserter och teaterbesök.

Efter kaffe serveringen gavs ordet till nyvalde förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos. Hon poängterade intressebevakning och att man ska njuta av livet. Svenskan inom vården betonades. Man bör driva behovet av att gynna åldringar med de allra lägsta pensionerna. Budkavleprojektet i samband med förbundets 50-årsjubileum är viktigt att genomföra och skall utmynna i en uppvaktning hos statsledningen i något skede.

Dagen kaffekassa donerades till Finlands röda kors.


 

 

 

Fredagsträff 11 februari

Cirka 50 medlemmar ställde upp vid årets första Fredagsträff.
Nya ordförande Bengt Sandell höll ett inledningsanförande, varefter de närvarande fick emotta ett rikligt informationsflöde som smågruppsledare redogjorde för:

- Leena Sjöholm om resor o.dyl
- Mona Blok ivrade för gångverksamheten


- Inga-Lill Karlsson betonade samtalscafét och sångkörverksamheten
- Gunvor Sandström berättade vad Kulturmotionärerna uträttar
- Marica Saloranta aviserade om vinprovningsdebuten
- Henning Grönroos gjorde ett upprop om februari-PUB-träffen 
- Margita Vainio berättade vad "Äldrte rådet" gör för pensionärerna i Åbo
- Pasi Holmberg presenterade vårens IT-kursutbud

- Lina Hassel/Åbo stadsbibliotek presenterade ett projekt där man efterlyser svenskspråkiga att skriva berättelser hur det var i Åbo då man var ung. Berättelserna utmynnar i en utställning i stadsbiblioteket.

 

TILLBAKA