Åbo Svenska Pensionärsklubb

INFORMATION OM ÄLDRERÅDETS VERKSAMHET

Ett boendesemiarium ordnades 6.4.2002 med vältaligt deltagande. Här finns rapporter och presentationer från evenemanget med direkta länkar:

- Margitas rapport
- Margitas presentation
- Kaskia välfärdskvarter (Henrik Karlsson)
- Hemmet
- Barkbacken
- Sabina Karlsson

 

Rapport från äldrerådet 18.5.2022

Som jag skrev i min senaste rapport så har Äldrerådet tillsammans med Handikapprådet inlämnat en skrivelse till Åbo stad om begränsning av elsparkcyklarnas framfart. Skrivelsen godkändes på senaste möte och innebär förbud under vissa klockslag på rutten Domkyrkobron - Martinsbron och i övrigt bör cyklisterna hålla sig till med tape utmärkta filer. Detta skulle gälla såväl elsparkcyklister som andra cyklister. Då de nya cykelvägarna blir klara på östra åstranden skulle cyklisterna helt och hållet flyttas dit. Mera information om förslaget på Turku.fi/vanhusneuvosto. Återstår att se när och om staden reagerar.

Äldrerådet förde en utvärderingsdiskussion gällande Äldrerådets verksamhet under första delen av året 2022. Konstaterades att antalet ärenden, evenemang och initiativ varit omfattande. Vid sgs varje månadsmöte har rådet hört sakkunniga inom olika serviceområden inom staden och framfört sina åsikter och frågor utgående från äldre invånares perspektiv. Personligen tycker jag att frågestunderna har varit intressanta och viktiga.

Pga coronapandemin har publika arrangemang ordnats i mindre utsträckning än tidigare men t ex träffarna på café Naantalin Aurinkoinen kom igång på våren och har visat sig vara en viktig träffpunkt för att samla åbobors funderingar kring hur staden kunde bättre ta hänsyn till äldre invånare. 

Ett annat populärt sätt att få kontakt är "Liikkuva resurssikeskus" en liten buss som rör sig i stadens förorter med personal och information om Äldrerådets verksamhet.

ÅSPs boendeseminarium ingick också i Äldrerådets verksamhet och uppskattades såväl av rådet som av deltagarna. Ytterligare ordnade Äldrerådet ett seminarium om SOTE-reformen i maj. 

Äldrerådet har under året gjort olika slag av framställningar till staden. Äldrerådet har bl a uppmärksammat staden på äldres situation pga coronan. Många äldre upplevde en stor ensamhet och otrygghet, vilket också i hög grad ledde till en passivering och hälsoproblem. 

En annan framställning gällde en förändring av busshållplatser i Åbos norra delar. Ett återkommande tema har varit köerna till hälsocentralerna, problemen inom hemvården och bristen på personal. Äldrerådet har varit i kontakt med ansvariga sektorer. Det sista i denna kategori har varit en framställning om problemen med indragna vårdplatser och bristen på korttidsvård för hemmaboende. Anhörigvårdare har därmed inte möjlighet till sin lagstadgade ledighet. 

En utförligare rapport finns på Äldrerådets hemsida Turku.fi/vanhusneuvosto. Tyvärr bara på finska men den som vill ha närmare information får gärna kontakta mig margita.vainio@gmail.com eller per telefon 040 5514268. 

Följande möte hålls den 15.6 och därförinnan sammanträder arbetsutskottet den 8.6. Har Du ärenden som du tycker att borde tas upp till behandling så ta kontakt!

Margita Vainio/medlem av Äldrerådet i Åbo stad

Rapport från äldrerådet 25.4.2022

Det var en tid sedan senaste rapport men nu ska jag korrigera mina tillkortakommanden. Äldrerådet har aktivt diskuterat och vidtagit åtgärder i olika frågor som berör seniorer i vår stad. Jag gör ett sammandrag av de ärenden som jag tycker är de mest relevanta eller mest intressanta. Bland plocken finns sådant som Äldrerådet arrangerar i egen regi men också information som är på gång i staden bland föreningar och organisationer. Om Äldrerådets verksamhet i sin helhet redogörs på Äldrerådets hemsida Turku.fi/sv/aldreradet. Också i övrigt finns det mycket information för seniorer på Turku.fi/sv/seniorer. Äldrerådet har sammankommit sedan senaste rapport den 16.3 och 13.4.2022.

Äldrerådet har tillsammans med Handikapprådet i Åbo riktat en skrivelse till berörda instanser inom staden med uppmaning att staden måste vidta åtgärder för att minska på riskerna av elsparkcyklarnas framfart och parkeringsproblem. Särskilt uppmärksammar råden sträckan mellan Domkyrkobron och Martinsbron, där fotgängare, cyklister, elsparkförare m fl måste samsas om samma trafikled. I skrivelsen krävs att cykling och elsparkåkning förbjuds under de livligaste tiderna och att särskilda filer utmärks på gatusträckan. Dessutom föreslås att hastigheten sänks till 10km/ h och att parkering tillåts endast på utmärkta områden. Det återstår att se ifall staden är förmögen att göra nånting åt problemen?!

Det händer mycket inom stadens idrottssektor och seniorerna uppmärksammas särskilt. I samarbete med olika intressenter ordnas sk motionsråd /liikuntaraati, där var och en får komma ram med sina önskemål och ta del av information. Råd ordnas den 11.5 kl 12-15 i Lehmusvalkama välfärdscenter, den 18.5 kl 12-15 på västra Långgatans 33 (Vanhustuki ry) och 24.5 kl 13-16 i Iso-Heikkilä servicehus. Mera information på Turku.fi/liikunta.

I Lehmusvalkama välfärdscenter ordnas en mässa om Välfärdsteknologi med många utställare av tekniska lösningar som underlättar boende i hemmet. Tidpunkt är 26.4 kl 13-15. Också annat program utlovas.

Den 10.5 "dejourerar" jag på Naantalin Aurinkoinen (Wiklunds ljusgård). Äldrerådet ordnar en gång i månaden träff med åboseniorer för att höra vilka frågor som är aktuella bland äldre invånare. Kom på kaffe så kan vi visa på att det också finns svenska pensionärer! Välkomna!

Åbo stad och Äldrerådet ordnar den 19.5 kl 13-15 ett öppet möte med information om förberedelserna av välfärdsområdet. Mötet hålls i auditoriet i statens ämbetshus. Intressant att veta vad som är på gång, hur det är tänkt att välfärdsområdet ska söta vår social-och hälsovård och om det blir bättre !? 

Skrämmande nyheter om hemvården! På grund av personal- och resursbrist skärs hemvården ner. Det kommer att bli svårare att få stadens hemvård. Den personal som finns kommer i allt högre grad att överföras till dygnetruntvården. Goda råd är dyra men det verkar inte finnas vare sig idéer eller pengar! På Äldrerådets junimöte kommer chefen för hemvården Suvi Ahonen att berätta om situationen inom hemvården och hon får säkert svara på en hel del kritiska frågor. Kallad till mötet är också servicechefen Jane Marttila. Har du frågor till dem så sänd till mig och jag förmedlar vidare.

Känner du till omakirjasto eller elonet? Stadsbiblioteket utvecklar sin service till personer som har svårt att ta sig till biblioteket. Om det här verkar vara något för dig så ta kontakt med biblioteket Turku.fi/kirjasto.

Känner du till Fingerroos stiftelsen? Mathilda Söderblom arbetar på stiftelsen med uppsökande äldrearbete. Eftersom Mathilda är svenskspråkig och har dessutom också en svensk kollega så finns numera också svensk verksamhet som riktar sig till äldre i behov av särskilt stöd. Den 12.5 kl 10.30-11.00 ordnas på Teams ett informationsmöte där Mathilda berättar om stiftelsens aktiviteter. Anmäl dig om du är intresserad senast den 6.5 till tel nr 044-975 175. Fingerroos stiftelsens lokal finns på Brahegatan 7. 

Petra ochÅbo stad ordnar en kurs i tre delar för 60+ "Arjessa kuntoon". Kursen är gratis och intressant och nyttigt program utlovas. Sammanlagt 6 dagar under fyra veckor. Kursplans är Meri-Karina i Hirvensalo. Mera info på Petra.fi eller tel 040 1926299 Maarit Tuuli.

Har du frågor eller förslag till Äldrerådet så ta kontakt! Frågan är fri och i bästa fall kan din fråga leda till handling och resultat!

Önskar dig en skön fortsättning på våren! 

 

ÄLDRERÅDET I ÅBO 9.2.2022

Äldrerådet i Åbo stad har haft sitt första möte för året och som alla möten under coronapandemin så hölls det virtuellt på Teams. Digitala möten har sina för- och nackdelar. Mötena är kortare och kanske effektivare då mindre tid sätts på onödigt pratande men å andra sidan så leder bristen på kommunikation till att ärenden behandlas ytligare. Då det gäller Äldrerådet är (vissa av) medlemmarna iallafall pratsamma så mötena blir långa men också informativa på sitt sätt. Speciellt med Åbo stads möten är att varken kamera eller ljud är påkopplade - ljud endast på den som har taltur. 

På agendan den 9.2 fanns bl a:

Biträdande borgmästare Elina Rantanen som gästande sakkunnig. Hon ansvarar för social- och hälsovården i staden och berättade allmänt om vad som är aktuellt inom hennes sektor och besvarade på förhand insända frågor. Jag fick ett mycket gott intryck av henne och det verkade somom hon var uppriktigt glad över kontakten med Äldrerådet. Kanske är det så att de äldres frågor och problematik inte är så välkända i stadens ledning som man kunde hoppas. 

Rantanen redogjorde för det senaste inom SOTE-reformen (verkar nog som Åbo har väldigt mycket kvar att göra), om tillsättandet av välfärdsområdenas nämnder och andra organ, om överföringen av personal etc.  

Aktuellt i Åbo är olika åtgärder som på olika sätt ska förkorta vårdköerna bl.a. genom att anställa mera personal och köp av privata tjänster. Idag är väntetiden till läkare 28 dagar. Stora problem finns också inom färdtjänsten. Den verkliga utmaningen är ändå personalbristen och i all synnerhet då personaldimensioneringen inom vården ska höjas till 0,7. 
Annat som Rantanen förde fram var arbetet med att effektivera processerna till hölsovården. Idag är det många klickar på telefon eller dator innan man överhuvudtaget kommer fram och trots omaolo och omakanta så tycks inte informationen eller kommunikationen ha förbättrats. Det är för många svängar i långdansen, vilka både kostar och är ineffektiva. (Detta senare blandat med mina egna erfarenheter.)

Äldrerådet förde nu som tidigare fram att Åbo behöver en välfärdskoordinator som särskilt samlar, utvecklar och för vidare den äldre befolkningens problem och behov. Rantanen tyckte i princip att idén var bra men i dagens sotecirkus har den nog ingen hög prioritet.  

Då medlemmarna kom till tals handlade det om allt från ensamhet bland åldringar till tillgänglighetsproblem och läkarbrist. Hemvården i Åbo är i verklig kris framförallt p g a personalbristen.  

Själv ställde jag två frågor; den ena om hur staden mera aktivt kunde samarbeta med den tredje sektorns organisationer och den andra om Äldrerådets roll då social- och hälsovården övergår till välfärdsområdena. Rantanen ville se mera samarbete i form av kompanjonskap och gällande äldreråden så konstaterade hon att äldreomsorg är så mycket mera än bara social- och hälsovård, hit hör stads- och miljöplanering, kultur- och motionsservice och allt som inbegrips i den förebyggande verksamheten. Hon betonade också trivsel och delaktighet. Biträdande borgmästaren levererade vackra visioner en annan sak är vad det blir kvar då de byråkratiska och politiska kvarnarna har malt.

Övriga ärenden som behandlades var bl a stadsturerna som "Liikkuva resurssikeskus" gör i de olika stadsdelarna. En buss med information och rådgivare som stannar vid olika hållplatser enligt ett uppgjort schema (som kan läsas på stadens hemsida). Ta dig till bussen om du på ett lättillgängligt sätt behöver information. 

Äldrerådet samarbetar med Handikapprådet i olika ärenden och på mötet fastställdes ärenden och tidtabeller. Äldrerådet i Åbo samarbetar också med äldreråden i kranskommunerna och nästa gång kommer Äldrerådet i Pargas också med i samarbetet.

På Äldrerådets möten behandlas också ärenden som medlemmarna har fått   av seniorer i staden. Jag tog upp frågan om hala övergångsställen och speciellt de vita ränderna. Det var Evald Adolfsson som hade uppmärksammar mig på detta. Ärendet lär ha varit uppe tidigare och olägenheten lär bero på ett reflexämne som blandas i målningen. Ärendet går vidare till berörd myndighet så vi får vänta på svar.

Åbo stads hemsidor kritiserades i flera anföranden. Många ansåg att hemsidorna är oklara och att det är svårt att hitta information. Jag kan hålla med att det tar tid att hitta rätt och ändå kan man inte vara säker på att man hittat aktuell information.

Det finns ändå mycket som är värt att veta på seniorer/ Turku.fi . Har du kollat?

 

Det här blev ganska långt igen. Tack om du kom så här långt