Åbo Svenska Pensionärsklubb

ÄLDRERÅDET I Åbo stad är ett lagstadgat organ som har till uppgift att bevaka de äldres intressen och påverka stadens beslutsfattare och ledning i frågor som berör den äldre befolkningen.

Åbo Svenska Pensionärsklubbs representant i Äldrerådet är Margita Vainio.

På den här sidan rapporteras om Äldrerådets verksamhet och de beslut som fattats. Det senaste mötet först. Tag kontakt om du har förslag eller funderingar!

 

Äldrerådets "dejourering" på Café Otava den 11.4.2023

Äldrerådet dejourerar en gång varje månad på café Otava på Salutorget. Seniorer i Åbo har då möjlighet att diskutera med Äldrerådets medlemmar och föra fram åsikter och förslag som Äldrerådet kan ta upp till behandling och föra vidare till stadens beslutande organ.

Det var en konstruktiv och kreativ grupp som deltog i diskussionerna den 11.4 om hur Åbo kunde bli en bättre stad för seniorer. Ett tiotal svenska kvinnliga pensionärer (ÅSP- medlemmar) hade ställt upp och diskussionen gick i huvudsak på svenska utan att begränsa sig till svenskspråkiga pensionärers behov och situation. Från Äldrerådet deltog Jouko Laakso och Margita Vainio. 

Diskussionen utmynnade i följande förslag:

1. Behovet av ett samlingsutrymmen för seniorer i Åbo är akut. Ett gemensamt utrymme befrämjar gemenskapen bland pensionärer och har en stor förebyggande funktion för seniorers sociala och psykiska hälsa då det finns faciliteter för evenemang och möten att tillgå. Utrymmet bör finnas centralt i staden, vara tillgängligt såväl fysiskt som ekonomiskt för såväl seniorer som föreningar. Olika konkreta platser framfördes. Åbo stad förväntas aktivt arbeta för att utrymmen erbjuds inom en snar framtid.

2. En mångsidig seniorrådgivning bör tillhandahållas. Rådgivningen bör omfatta förutom social-och hälsovård (VARHAs ansvarsområde) även information och rådgivning gällande övrigt socialskydd (FPA), boende- och miljöfrågor, trafikarrangemang, kultur, motion etc. En informativ lista med kontaktuppgifter till ansvarspersoner inom stadens olika verksamhetssektorer bör uppgöras, uppdateras och distribueras på ett effektivt sätt. Monitoriverksamheten borde utvecklas med särskild hänsyn till seniorers behov. Stadens hemsidor bör förenklas utgående från ett kundperspektiv men även icke-digital information måste tillhandahållas. Rådgivning och information på svenska bör garanteras.

3. Ensamheten utgör ett stort problem bland många äldre personer. Diskuterades olika former för hur ensamheten kan brytas och konstaterades att vi som medmänniskor har ett ansvar för allas välmående. Genom t ex telefonsamtal och besök kan vi skapa för alla parter en givande gemenskap. Pensionärsföreningarnas uppsökande verksamhet är viktig och föreningarna bör i sin verksamhet uppmärksamma också äldre medlemmars behov och förutsättningar att delta. Stadens ekonomiska stöd är en värdefull resurs och sk  kompanjonskap mellan staden och de frivilliga organisationerna bör utvecklas.

4. Konstaterades att Åbo stad behöver ett seniorpolitiskt program där helhetssituationen för seniorer kartläggs och en utvecklingsstrategi med konkreta åtgärder och mål fastställs. Konstaterades att seniorernas andel i staden är stor och att gruppen utmärks av stor diversitet beträffande behov och förmågor. Många är också tämligen resursstarka skattebetalare.  Hur den äldre befolkningen behandlas handlar i grunden om värderingar och människosyn. Åbo stad har ansvar för att ett seniorpolitiskt program uppgörs i samarbete med Äldrerådet och seniororganisationerna i staden. Programmet är särskilt viktigt inför det stundande kommunalvalet. 

5. Äldrerådets position och verksamhetsförutsättningar bör omedelbart klargöras. Det är en skam att t ex sekreterarfrågan är olöst ännu i april -23! De ekonomiska resurserna för Äldrerådet bör även garanteras på nivån före VARHA och helst förbättras. Ytterligare bör arbetsfördelningen mellan välfärdsområdets äldreråd och stadens äldreråd klargöras.

Gruppen var nöjd med diskussionen och hoppas att de framförda förslagen tas på allvar. Gruppen tackar Åbo stad för kaffe och bulla och hoppas att det för "dejoureringen" hittas ett lugnare ställe i framtiden.

Rapporten författad av

Margita Vainio

 

Äldrerådet 14.12.2022

 

Åbo stad äldreråd sammanträdde till årets sista möte den 14.12. Före mötet sammanträdde arbetsutskottet för att bl a finslipa förslaget till verksamhetsplan för 2023.

På Äldrerådets mötesagendan fanns bland andra följande ärenden:

- Äldrerådet har tillsammans med handikapprådet gjort en förnyad framställning till stadens ledning om de problem som elsparkcyklarna medför. Den här gången görs framställningen i form av en anhållan om utredning, vilket är mera förpliktande än ett ställningstagande. Om svar anhålls senast den 20.1.2023.

- Som ny medlem i Äldrerådet har stadsstyrelsen utsett Katja Havula och till hennes suppleant Tuula Lindberg.

- Verksamhetsplanen för Äldrerådet 2023 godkändes (Redogörs för på annan plats).

- Konstaterades att Ulla-Maija Vierimaa (Samlingspartiet) utsetts till Åbo stads representant i välfärdsområdets äldreråd.

- Cafe'mottagningarna fortsätter, andra tisdagen i månaden och numera i torgpaviljongen Otava . OBS! Den 11.4 är det undertecknads tur att dejourera. Välkommen då!

- Turun seudun Vanhustuki ry Vanhustyö rf har startat ett projekt som kallas Keikka. Projektet samlar frivilliga som ställer upp med tillfällig hjälp åt äldre som bor hemma. Det kan t ex vara fråga om att klä julgranen, vattna blommor, byta gardiner eller andra mindre sysslor. Finansiellt stöd av STEA.

- SPF: budkavle har fått positiv respons av stadens ledning. Uppföljning kommer att ske.

- Krigsveteranerna har fått tilläggshjälp i form av en julkasse med mat till mindrebemedlade veteraner. Julkassekampanjen handhas av  Turun sotaveteraanit ry. Reserviläiset ry  delar ut en julblomsterhälsning till samtliga veteraner. Numera inkluderas också anhöriga i större utsträckning.

- Parkeringsavgifter i stadens centrum införs på tidigare gratisplatser, vilket är negativt för pensionärer som vill röra sig i stadskärnan och är beroende av bil. Missgynnar också torgförsäljare och andra företagare.

- Social- och hälsovårdsnämnden i Åbo upphör då ärendena överförs till VARHA. I stället tillsätter staden en hälsovårdsnämnd men biträdande borgmästare Elina Rantanen som sannolik ordförande.

- Åbo akademis Institut för mänskliga rättigheter har tillsammans med staden och EU ordnat ett intressant seminarium om mänskliga rättigheter speciellt utgående från den äldre befolkningens behov. Seminariet ingår i ett större EU-projekt.

- Diskuterades möjligheten att införa servicesedlar också för seniorers deltagande i Åbo stads motionsverksamhet. Dylika har införts för barn och ungdomar. Föreslås att saken utreds.

Mera detaljerad information kan läsas (tyvärr bara på finska) i mötesprotokollet som finns på staden hemsida Turku.fi under fliken seniorer. 

 

Den 20.12 bjöd Äldrerådet sina medlemmar och suppleanterna på jullunch i Kellariravintolat. Efter lunchen avtackades Äldrerådets ordförande Marjut Aalto som efter sin tvåårsperiod regelrätt byts ut. Marjut Aalto har representerat organisationsfältet och nästa ordförande kommer från ett politiskt parti. Äldrerådets mångåriga sekreterare Tiina Mäkinen avtackades likaså. Tiina Mäkinen arbetsuppgifter omorganiseras pga SOTE- reformen.

Mandatperioden för medlemmarna i Äldrerådet är två år och även undertecknad är i tur att avgå. Åbo Svenska Pensionärsklubb rf utser sin kandidat. 

 

Gott Nytt År!

Margita Vainio

 
 

Äldrerådets möte den 16.11 2022 och annat aktuellt i november

Äldrerådets protokoll finns publicerade på Turku.fi. Läs protokollen i sin helhet där om du är intresserad. Min rapport är mera ett sammandrag plus lite personliga reflektioner.

 

Arbetsutskottet 25.10

Äldrerådets möten förbereds alltid av arbetsutskottet. I arbetsutskottet behandlas också frågor som nödvändigtvis inte kommer upp på Äldrerådets officiella möten

På arbetsutskottets möte den 25.10 utsågs några medlemmar inkl undertecknad att bekanta sig med en byggnad på Hirvensalo som kanske kunde nyttjas som pensionärsföreningarna samlingslokal. Huset var på inget sätt lämpligt för ändamålet; långt från centrum, alltför litet, i dåligt skick och svårtillgängligt. Från stadens håll framfördes tanken att byggnaden där Migrationsinstitutet tidigare verkat eventuellt kunde användas. Tyvärr är inte heller detta hus lämpligt för äldre och rörelsehindrade så jakten på lämpliga lokaler fortsätter.

På arbetsutskottets möte diskuterade också övergången till välfärdsområdet VARHA och vad det betyder för Åbo stad och Äldrerådet. Stadens social-och hälsovårdsnämnd upphör och i stället tillsätts en välfärdsnämnd. Förhoppningsvis kommer det att finnas sakkunniga i äldrefrågor i den nämnden. Välfärdsområdets äldreråd blir en mastodont samling med 26 kommunala medlemmar plus förtroendevalda. Ulla-Maija Vierimaa kommer sannolikt att representera Åbo också i den här församlingen.

 

Äldrerådets möte den 16.11

Möte nr 1 arrangerades tillsammans med Handikapprådet som ett Teams-möte. Först presenterade underhållschefen Mari Helin och fastighetschefen Petri Liski aktuellt inom servicehelheten för stadsmiljö. Intressant information om aktuell trafikplanering, underhåll av gator, parker och bostadsområden, om vägbelysning om byggnadsrätter, renoveringar och markanvändning mm. Ytterligare berättade tillgänglighetskoordinatorn i Åbo stad Jyri Kuparinen om aktuella frågor inom sitt verksamhetsområde. Han jobbar med riktigt konkret tillgänglighetsproblematik som olika slag av hinder som personer med olika funktionsnedsättningar stöter på i t ex skolor, i trafiken, i olika serviceformer och instanser. Det blev en lång och livlig diskussion som utmynnade i ett beslut att Handikapprådet och Äldrerådet tillsammans gör en ny framställning till stadsstyrelsen - denna gång som en anhållan om utredning - om behovet av elsparkcykelbegränsningar. Det lönar sig att kontakta Jyrki Kuparinen om man vill påpeka tillgänglighetsproblem i staden.

 

Möte nr 2 var specifikt för Äldrerådet och var mera ett strategimöte där nästa års tyngdpunkter diskuterades och uppgjordes en månatlig plan (årsklocka) för olika evenemang och andra aktiviteter. Tyngdpunkter som identifierades var 1) Utrymmesfrågan dvs en samlingslokal i stadens centrum för olika senior-och pensionärsföreningar där människor kan träffas, trivas och delta i aktiviteter och som dessutom är bra och billigt. I Åbo stads budget för 2022 finns en liten summa för ett "senioriolkkari". 2) En kartläggning och uppföljning av olika boendeformer för äldre. Åbo stad erbjuder en del boendeservice och därtill kommer många privata aktörer. Äldrerådet kommer under nästa år att följa upp och följa med utvecklingen och vid behov påverka beslutsfattarna så att stadens äldre invånare kan bo tryggt. 3) Samarbetet mellan olika aktörer inom staden och med regionala aktörer blir allt viktigare bl a i frågor som har med relationerna till välfärdsområdet. Åbo stads äldreråd kommer att intensifiera samarbetet under 2022. Utöver dessa tyngdpunkter en hel del löpande ärenden. 

 

Följande möte blir den 30.11 då en del av Åldrerådets medlemmar inkl undertecknad träffar biträdande borgmästare Elina Rantanen för att diskutera bl a frågan om en samlingslokal. Äldrefrågor verkar inte stå väldigt högt i kurs bland stadens beslutsfattare. Vi hoppas inte bara på vackra ord och vänligt vänligt bemötande!

I det här sammanhanget kan jag notera att ÅSP:s budkavle har fått ett svar av staden. Vi yrkade ju bl a på en koordinator för svensk service och  en koncentration av svensk information och service såväl fysisk som virtuell. Svaret som vi fick var allmänt positivt så nu gäller det att inte ge upp utan fortsätta att pressa på politikerna och tjänstemännen tills konkreta resultat uppnås. Det är ibland som att gå i tjära! 

 

Delegationen för Egentliga Finlands pensionärsföreningar sammankom den 18.11 sista gången under ordförande Yngve Lindqvist ledning. Nästa ordförande blir Arja Lystilä (Kansalliset Seniorit).

Simo Paassilta från EETU gav en överblick över förbundets verksamhet och konstaterade att förbundet liksom de regionala organen fortsättningsvis är relativt obekanta för allmänheten. Förbundet sysslar med påverkan och intressebevakning genom utlåtanden och ställningstaganden.

Inför riksdagsvalet handlar de stora frågorna om fattigdomen bland äldre, beskattningen av pensioner, utveckling av hushållsavdraget och förbättring av anhörigvårdarnas situation. 

 

Allt sånt under november! Det finns mycket att utveckla i vår stad och vår region så att alla invånare kan trivas och känna sig trygga. Har du frågor eller funderingar som handlar om senioreer i Åbo så tag kontakt!

Ha det gott!

Margita Vainio

 
Äldrerådets möte den 19.10.2022
Rapport
 
Äldrerådet sammankom senaste gång den 19.10.2022 till ett långt och innehållsrikt möte. I Äldrerådet sitter politiker som varit med länge, föreningsveteraner och dessutom några nybörjare - som jag.
Mötena är i sig intressanta och lärorika och många goda förslag och kommentarer har riktats till beslutsfattarna men de facto malar byråkratins kvarnar mycket långsamt. Dessutom har jag en känsla av att pensionärernas ärenden inte har så hög prioritet varken bland politiker eller tjänstemän. Välfärdsområdet (VarHa) kommer ju att överta en hel del av äldreomsorgen och dessutom har Åbo stad många viktigare (?) projekt som Musikhuset, spårvagnsplanerna, saluhallens flytt och många andra byggprojekt som sväljer stora pengar. 
 
På mötesagendan den 19.10 2022 fanns bl a följande ärenden: (Om du är intresserad av samtliga ärenden kan du gärna gå till Åbo stads hemsida Turku.fi och under seniorärendena hittar du Äldrerådet inklusive protokollen.) OBS! Bilagorna sänds separat.
 
1. Biträdande borgmästare och byggnadsnämndens ordförande Heikki Pälve var inbjuden för att redogöra för hur planering och byggande går till i Åbo. Efter hans något intetsägande inledning fortsatte en diskussion som var den livligaste och häftigaste som jag varit med om i Äldrerådet. Det var ord och inga visor om det kompakta byggandet, om små bostäder, om grönområden som försvinner, byggandets estetik, om spårvagnarnas nödvändighet, trafikplaneringen etc etc. Som ett särskilt behov framfördes från Äldrerådets sida önskemålet om ett utrymme i centrum för pensionärerna att mötas och arrangera olika slag av evenemang i. Det finns väldigt många föreningar som inte har egna utrymmen och den höga hyresnivån begränsar föreningarnas verksamhet. Äldrerådet framförde idén om att äldres behov bör beaktas då "Gamla Åbo" planeras. Några snabba lösningar tycks inte finnas i sikte.
 
2. Äldrerådet gjorde en studieresa till Helsingfors för att bekanta sig med olika boendeformer. Rapporten finns som bilaga.
 
3. Äldrerådet har gett sitt utlåtande till stadens ledning gällande fördelningen av de sk testamentmedlen. Det fanns en hel kritik bland medlemmarna om fördelningen då många av de föreningar som de representerade hade ansökt men inte fått pengar. P g a jäv kunde de inte vara med i behandlingen av testamentärendet.
 
4. Äldrerådet behandlar regelbundet frågor som stadens äldre personer ställt till någon av medlemmarna i rådet. Den här gången behandlades frågor om var man kan mäta sitt blodsocker gratis, om FÖLI- bussarnas hållplatser, om ekonomiska problem som nu drabbar många pensionärer och om det komplicerade papperskriget för bidragsansökningar och Monitoris service. Digitaliseringen innebär stora problem för många. 
 
5. Träffen på Naantalin Aurinkoinen var en trevlig och konstruktiv tillställning och Ulla-Maija Vierimaas rapport presenterades. Äldrerådet var uppriktigt imponerad av att så många deltog i träffen och över diskussionens höga nivå. Förklaringen är naturligtvis att av 10 deltagare representerade 8 svenska pensionärer i Åbo! Rapporten i bilaga.
 
Ytterligare behandlades en del anmälningsärenden.
Fråga och kommentera om du vill få tydligare information!
 
Med vänlig hälsning

Margita Vainio
Medlem i Äldrerådet i Åbo

 
Äldrerådets möte den 14.9.2022

På grund av att rapportören inte haft tid och ork att översätta återges en del av texten med pensionärsklubbens styrelses välsignelse denna gång på finska!

 1. Äldrerådets studieresa till Helsingfors 20.9.2022. Tema:   Boendeformer för seniorer.

  • Postipuisto
  • Jätkäsaaren monisukupolvinen kortteli
  • Folkhälsans campusboende
  • Aktiiviset seniorit ry:n edustajan puheenvuoro

2. Kandidater till välfärdsområdets äldreråd

Turun kaupungin linjauksen mukaan Turun kaupungin vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Jäsenen ja varajäsenen valinta suoritetaan 9.10.2022 mennessä erillisen myöhemmin annettavan ohjeistuksen mukaisesti.

(Egentliga Finlands pensionärsförbund har nominerat Kjell Wennström till medlem och Margita Vainio till ersättare)

3. Ikäinstituutti Kampanj: Vie vanhus ulos!

Tiesitkö, että joka toinen 75 vuotta täyttänyt kokee vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä (THL, FinTerveys2017). Vanhempien ihmisten päivittäinen ulkoilu vähenee huolestuttavasti, kun tulee liikkumisongelmia tai kaatumisen pelkoa. Moni iäkäs haluaisi kuitenkin jatkaa ulkoilua.

Ikäinstituutti haastaa Sinut ulkoilemaan tukea ja seuraa kaipaavan iäkkään kanssa Vie vanhus ulos -kampanjan aikana 7.9.-7.10.2022.

Voit esimerkiksi ulkoilla iäkkään läheisesi tai naapurin kanssa, ulkoilla palvelutalon tai hoivakodin asukkaan kanssa, osallistua kunnassanne järjestettävään ulkoilutapahtumaan tai tarjota työntekijöillesi mahdollisuuden käyttää tunti työajasta ikäihmisen kanssa ulkoiluun.

Jaa yhteinen ulkoiluhetki somessa tunnisteella #VieVanhusUlos.

Lisätietoa Vie vanhus ulos -kampanjasta www.vievanhusulos.fi

4. Violetti – Vanhustenviikko 2.–9.10.

Sunnuntaina 2.10.2022 on valtakunnallinen Vanhustenpäivä, joka aloittaa Vanhustenviikon. Päivän aikana Turun kaupungin vanhusneuvoston edustajia on tavattavissa Kirjastosillalla. Kirjastosillan valaistuksessa käytetään violettia teemaväriä 30.9.–2.10

https://www.turku.fi/uutinen/kirjastosilta-2022

5. Lagreform gällande boendeservice för hemmaboende äldre 

Uudistus tulee pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023.

Kotiin annettavien palvelujen uuden lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät henkilöt voivat elää kodissaan turvallisesti ja saavat tarpeidensa mukaiset kotiin annettavat palvelut. Uudistuksen tarkoitus on myös parantaa kotihoidon henkilöstön riittävyyttä sekä toiminnan toteuttamista ja johtamista. 

Kotiin annettavat palvelut jakautuvat jatkossa tukipalveluihin ja kotihoitoon, johon voi kuulua myös asiakkaan tarvitsema kotisairaanhoito. Kotipalvelu-termiä käytetään jatkossa enää lapsiperheiden kotipalvelusta, joka on jatkossa oma palvelunsa. 

Kotihoitoa voi saada tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina. Lakiin on lisätty uudet säännökset koskien esimerkiksi kotikäyntien suunnittelua ja kotihoidon toteuttamista, henkilöstövajaukseen puuttumista ja henkilöstön riittävyyden varmistamista, omavalvontaa ja johtamista. 

Tukipalveluina voidaan järjestää muun muassa siivous-, ateria- 

Sosiaalihuoltolain asumispalveluja ovat jatkossa yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä tilapäinen ja tuettu asuminen.

Yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista voidaan toteuttaa samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvissa tiloissa, ja rakennuskokonaisuuteen voi kuulua myös muita asuntoja. Ajatuksena on vähentää asukkaiden palvelutarpeiden kasvusta johtuvia muuttoja. 

Teknologian käyttöä koskevien säännösten valmistelu jatkuu 

Yksi merkittävimmistä vanhuspalvelulain muutoksista olisi iäkkäiden palvelujen laadun seurannan vahvistaminen. 

Toinen merkittävä muutos olisi iäkkäiden sosiaalihuollon pitkäaikaisen laitoshoidon lakkauttaminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Jatkossa vaativimmat palvelut järjestettäisiin pääasiassa ympärivuorokautisena palveluasumisena, 

Vanhuspalvelulain muutoksilla myös kannustetaan hyvinvointialueita järjestämään ja tarjoamaan iäkkäiden hyvinvointia edistäviä palveluita myös kokoavasti neuvolatoimintana, osana asiakas- ja palveluohjauksen kokonaisuutta, kuten usealla alueella jo tehdäänkin.

6. Gratis konditionstest för äldre i Kuppis 9.9.2022

Turkulaisilla senioreilla on jälleen loistava tilaisuus saada ajankohtaista tietoa omasta kunnostaan. Testipäivä järjestetään 9.9.2022 klo 9-12.30, Kupittaan urheiluhallilla (Tahkonkuja 5). Testipäivässä saat tietoa mm. kestävyyskunnosta, lihasvoimasta ja tasapainosta. Lisäksi tarjolla on vinkkejä liikunnan harrastamiseen, kotiharjoitteluun ja ravitsemukseen sekä mahdollisuus kaatumisvaaran arviointiin. Testit soveltuvat etenkin vähän tai satunnaisesti liikuntaa harrastaville.

Lisätiedot: www.turku.fi/ikaantyneidenliikunta tai p.050 554 6224.

7. Vanhusneuvostopäivä 2022: Vanhusneuvostot uusissa yhteiskunnallisissa rakenteissa Helsingfors 2.11.2022

Aamupäivän vietämme yhdessä Vammaisneuvostopäivän kanssa hyvinvointialueuudistuksen parissa. Iltapäivällä syvennymme Vanhusneuvostoille tärkeisiin teemoihin. Tänä vuonna aiheitamme ovat Ikääntyvien digiosallisuus

Tilaisuus järjestetään hybridinä Scandic Parkissa, Helsingissä sekä etäosallistumismahdollisuudella. 

Hyvinvointialueuudistuksen ohella neuvostojen kannalta merkittävä muutos on Vanhusasiavaltuutetun toimiston perustaminen. Iltapäivän ensimmäisen puheenvuoron meille pitääkin Vanhusasiavaltuutettu Päivi

7. Fördelning av till Åbo stad donerade testamentmedel 2022 

Testamentmedel fördelas till föreningar och organisationer på basen av ansökningar

Nya verksamhetsformer och innovationer understöds. Ej fortlöpande verksamhet. Effekter ska påvisas. Bör stödas av stadens strategier. Realism och kompetens för genomförande bör påvisas.

Teman: psykisk välfärd, bekämpande av ensamhet, medborgarfärdigheter

Anslaget totalt 328000 euro

8. Torginvigningen. Seniordagen 19.9.2022

vanhusneuvosto sai tehtäväkseen laatia ohjelman klo 12.00-13.45.00 välisenä aikana

  • klo 12 Vanhusneuvoston avauspuheenvuoro
  • klo 12.15 – 13.45 Vanhusneuvoston sopima ohjelma ( ohjelma ilmoitetaan mahdollisimman pian, jotta ehtii mukaan taittoon ja 9.9. järjestettävään lehdistötilaisuuteen)
  • klo 14 – 16.30 Toritanssit livemusiikin tahtiin
  • klo 17 – 18 Yhteislaulutilaisuus livemusiikin tahtiin
  • ajankohtaisia tietoiskuja ja musiikkinumeroita, myös ruotsin kielellä

Pensionärsföreningarna m fl har egna stands och presentationer på torget. OBS inte den 20.9!

 

Ett boendesemiarium ordnades 6.4.2002 med vältaligt deltagande. Här finns rapporter och presentationer från evenemanget med direkta länkar:

- Margitas rapport
- Margitas presentation
- Kaskia välfärdskvarter (Henrik Karlsson)
- Hemmet
- Barkbacken
- Sabina Karlsson

 

Rapport från äldrerådet 18.5.2022

Som jag skrev i min senaste rapport så har Äldrerådet tillsammans med Handikapprådet inlämnat en skrivelse till Åbo stad om begränsning av elsparkcyklarnas framfart. Skrivelsen godkändes på senaste möte och innebär förbud under vissa klockslag på rutten Domkyrkobron - Martinsbron och i övrigt bör cyklisterna hålla sig till med tape utmärkta filer. Detta skulle gälla såväl elsparkcyklister som andra cyklister. Då de nya cykelvägarna blir klara på östra åstranden skulle cyklisterna helt och hållet flyttas dit. Mera information om förslaget på Turku.fi/vanhusneuvosto. Återstår att se när och om staden reagerar.

Äldrerådet förde en utvärderingsdiskussion gällande Äldrerådets verksamhet under första delen av året 2022. Konstaterades att antalet ärenden, evenemang och initiativ varit omfattande. Vid sgs varje månadsmöte har rådet hört sakkunniga inom olika serviceområden inom staden och framfört sina åsikter och frågor utgående från äldre invånares perspektiv. Personligen tycker jag att frågestunderna har varit intressanta och viktiga.

Pga coronapandemin har publika arrangemang ordnats i mindre utsträckning än tidigare men t ex träffarna på café Naantalin Aurinkoinen kom igång på våren och har visat sig vara en viktig träffpunkt för att samla åbobors funderingar kring hur staden kunde bättre ta hänsyn till äldre invånare. 

Ett annat populärt sätt att få kontakt är "Liikkuva resurssikeskus" en liten buss som rör sig i stadens förorter med personal och information om Äldrerådets verksamhet.

ÅSPs boendeseminarium ingick också i Äldrerådets verksamhet och uppskattades såväl av rådet som av deltagarna. Ytterligare ordnade Äldrerådet ett seminarium om SOTE-reformen i maj. 

Äldrerådet har under året gjort olika slag av framställningar till staden. Äldrerådet har bl a uppmärksammat staden på äldres situation pga coronan. Många äldre upplevde en stor ensamhet och otrygghet, vilket också i hög grad ledde till en passivering och hälsoproblem. 

En annan framställning gällde en förändring av busshållplatser i Åbos norra delar. Ett återkommande tema har varit köerna till hälsocentralerna, problemen inom hemvården och bristen på personal. Äldrerådet har varit i kontakt med ansvariga sektorer. Det sista i denna kategori har varit en framställning om problemen med indragna vårdplatser och bristen på korttidsvård för hemmaboende. Anhörigvårdare har därmed inte möjlighet till sin lagstadgade ledighet. 

En utförligare rapport finns på Äldrerådets hemsida Turku.fi/vanhusneuvosto. Tyvärr bara på finska men den som vill ha närmare information får gärna kontakta mig margita.vainio@gmail.com eller per telefon 040 5514268. 

Följande möte hålls den 15.6 och därförinnan sammanträder arbetsutskottet den 8.6. Har Du ärenden som du tycker att borde tas upp till behandling så ta kontakt!

Margita Vainio/medlem av Äldrerådet i Åbo stad

Rapport från äldrerådet 25.4.2022

Det var en tid sedan senaste rapport men nu ska jag korrigera mina tillkortakommanden. Äldrerådet har aktivt diskuterat och vidtagit åtgärder i olika frågor som berör seniorer i vår stad. Jag gör ett sammandrag av de ärenden som jag tycker är de mest relevanta eller mest intressanta. Bland plocken finns sådant som Äldrerådet arrangerar i egen regi men också information som är på gång i staden bland föreningar och organisationer. Om Äldrerådets verksamhet i sin helhet redogörs på Äldrerådets hemsida Turku.fi/sv/aldreradet. Också i övrigt finns det mycket information för seniorer på Turku.fi/sv/seniorer. Äldrerådet har sammankommit sedan senaste rapport den 16.3 och 13.4.2022.

Äldrerådet har tillsammans med Handikapprådet i Åbo riktat en skrivelse till berörda instanser inom staden med uppmaning att staden måste vidta åtgärder för att minska på riskerna av elsparkcyklarnas framfart och parkeringsproblem. Särskilt uppmärksammar råden sträckan mellan Domkyrkobron och Martinsbron, där fotgängare, cyklister, elsparkförare m fl måste samsas om samma trafikled. I skrivelsen krävs att cykling och elsparkåkning förbjuds under de livligaste tiderna och att särskilda filer utmärks på gatusträckan. Dessutom föreslås att hastigheten sänks till 10km/ h och att parkering tillåts endast på utmärkta områden. Det återstår att se ifall staden är förmögen att göra nånting åt problemen?!

Det händer mycket inom stadens idrottssektor och seniorerna uppmärksammas särskilt. I samarbete med olika intressenter ordnas sk motionsråd /liikuntaraati, där var och en får komma ram med sina önskemål och ta del av information. Råd ordnas den 11.5 kl 12-15 i Lehmusvalkama välfärdscenter, den 18.5 kl 12-15 på västra Långgatans 33 (Vanhustuki ry) och 24.5 kl 13-16 i Iso-Heikkilä servicehus. Mera information på Turku.fi/liikunta.

I Lehmusvalkama välfärdscenter ordnas en mässa om Välfärdsteknologi med många utställare av tekniska lösningar som underlättar boende i hemmet. Tidpunkt är 26.4 kl 13-15. Också annat program utlovas.

Den 10.5 "dejourerar" jag på Naantalin Aurinkoinen (Wiklunds ljusgård). Äldrerådet ordnar en gång i månaden träff med åboseniorer för att höra vilka frågor som är aktuella bland äldre invånare. Kom på kaffe så kan vi visa på att det också finns svenska pensionärer! Välkomna!

Åbo stad och Äldrerådet ordnar den 19.5 kl 13-15 ett öppet möte med information om förberedelserna av välfärdsområdet. Mötet hålls i auditoriet i statens ämbetshus. Intressant att veta vad som är på gång, hur det är tänkt att välfärdsområdet ska söta vår social-och hälsovård och om det blir bättre !? 

Skrämmande nyheter om hemvården! På grund av personal- och resursbrist skärs hemvården ner. Det kommer att bli svårare att få stadens hemvård. Den personal som finns kommer i allt högre grad att överföras till dygnetruntvården. Goda råd är dyra men det verkar inte finnas vare sig idéer eller pengar! På Äldrerådets junimöte kommer chefen för hemvården Suvi Ahonen att berätta om situationen inom hemvården och hon får säkert svara på en hel del kritiska frågor. Kallad till mötet är också servicechefen Jane Marttila. Har du frågor till dem så sänd till mig och jag förmedlar vidare.

Känner du till omakirjasto eller elonet? Stadsbiblioteket utvecklar sin service till personer som har svårt att ta sig till biblioteket. Om det här verkar vara något för dig så ta kontakt med biblioteket Turku.fi/kirjasto.

Känner du till Fingerroos stiftelsen? Mathilda Söderblom arbetar på stiftelsen med uppsökande äldrearbete. Eftersom Mathilda är svenskspråkig och har dessutom också en svensk kollega så finns numera också svensk verksamhet som riktar sig till äldre i behov av särskilt stöd. Den 12.5 kl 10.30-11.00 ordnas på Teams ett informationsmöte där Mathilda berättar om stiftelsens aktiviteter. Anmäl dig om du är intresserad senast den 6.5 till tel nr 044-975 175. Fingerroos stiftelsens lokal finns på Brahegatan 7. 

Petra ochÅbo stad ordnar en kurs i tre delar för 60+ "Arjessa kuntoon". Kursen är gratis och intressant och nyttigt program utlovas. Sammanlagt 6 dagar under fyra veckor. Kursplans är Meri-Karina i Hirvensalo. Mera info på Petra.fi eller tel 040 1926299 Maarit Tuuli.

Har du frågor eller förslag till Äldrerådet så ta kontakt! Frågan är fri och i bästa fall kan din fråga leda till handling och resultat!

Önskar dig en skön fortsättning på våren! 

 

ÄLDRERÅDET I ÅBO 9.2.2022

Äldrerådet i Åbo stad har haft sitt första möte för året och som alla möten under coronapandemin så hölls det virtuellt på Teams. Digitala möten har sina för- och nackdelar. Mötena är kortare och kanske effektivare då mindre tid sätts på onödigt pratande men å andra sidan så leder bristen på kommunikation till att ärenden behandlas ytligare. Då det gäller Äldrerådet är (vissa av) medlemmarna iallafall pratsamma så mötena blir långa men också informativa på sitt sätt. Speciellt med Åbo stads möten är att varken kamera eller ljud är påkopplade - ljud endast på den som har taltur. 

På agendan den 9.2 fanns bl a:

Biträdande borgmästare Elina Rantanen som gästande sakkunnig. Hon ansvarar för social- och hälsovården i staden och berättade allmänt om vad som är aktuellt inom hennes sektor och besvarade på förhand insända frågor. Jag fick ett mycket gott intryck av henne och det verkade somom hon var uppriktigt glad över kontakten med Äldrerådet. Kanske är det så att de äldres frågor och problematik inte är så välkända i stadens ledning som man kunde hoppas. 

Rantanen redogjorde för det senaste inom SOTE-reformen (verkar nog som Åbo har väldigt mycket kvar att göra), om tillsättandet av välfärdsområdenas nämnder och andra organ, om överföringen av personal etc.  

Aktuellt i Åbo är olika åtgärder som på olika sätt ska förkorta vårdköerna bl.a. genom att anställa mera personal och köp av privata tjänster. Idag är väntetiden till läkare 28 dagar. Stora problem finns också inom färdtjänsten. Den verkliga utmaningen är ändå personalbristen och i all synnerhet då personaldimensioneringen inom vården ska höjas till 0,7. 
Annat som Rantanen förde fram var arbetet med att effektivera processerna till hölsovården. Idag är det många klickar på telefon eller dator innan man överhuvudtaget kommer fram och trots omaolo och omakanta så tycks inte informationen eller kommunikationen ha förbättrats. Det är för många svängar i långdansen, vilka både kostar och är ineffektiva. (Detta senare blandat med mina egna erfarenheter.)

Äldrerådet förde nu som tidigare fram att Åbo behöver en välfärdskoordinator som särskilt samlar, utvecklar och för vidare den äldre befolkningens problem och behov. Rantanen tyckte i princip att idén var bra men i dagens sotecirkus har den nog ingen hög prioritet.  

Då medlemmarna kom till tals handlade det om allt från ensamhet bland åldringar till tillgänglighetsproblem och läkarbrist. Hemvården i Åbo är i verklig kris framförallt p g a personalbristen.  

Själv ställde jag två frågor; den ena om hur staden mera aktivt kunde samarbeta med den tredje sektorns organisationer och den andra om Äldrerådets roll då social- och hälsovården övergår till välfärdsområdena. Rantanen ville se mera samarbete i form av kompanjonskap och gällande äldreråden så konstaterade hon att äldreomsorg är så mycket mera än bara social- och hälsovård, hit hör stads- och miljöplanering, kultur- och motionsservice och allt som inbegrips i den förebyggande verksamheten. Hon betonade också trivsel och delaktighet. Biträdande borgmästaren levererade vackra visioner en annan sak är vad det blir kvar då de byråkratiska och politiska kvarnarna har malt.

Övriga ärenden som behandlades var bl a stadsturerna som "Liikkuva resurssikeskus" gör i de olika stadsdelarna. En buss med information och rådgivare som stannar vid olika hållplatser enligt ett uppgjort schema (som kan läsas på stadens hemsida). Ta dig till bussen om du på ett lättillgängligt sätt behöver information. 

Äldrerådet samarbetar med Handikapprådet i olika ärenden och på mötet fastställdes ärenden och tidtabeller. Äldrerådet i Åbo samarbetar också med äldreråden i kranskommunerna och nästa gång kommer Äldrerådet i Pargas också med i samarbetet.

På Äldrerådets möten behandlas också ärenden som medlemmarna har fått   av seniorer i staden. Jag tog upp frågan om hala övergångsställen och speciellt de vita ränderna. Det var Evald Adolfsson som hade uppmärksammar mig på detta. Ärendet lär ha varit uppe tidigare och olägenheten lär bero på ett reflexämne som blandas i målningen. Ärendet går vidare till berörd myndighet så vi får vänta på svar.

Åbo stads hemsidor kritiserades i flera anföranden. Många ansåg att hemsidorna är oklara och att det är svårt att hitta information. Jag kan hålla med att det tar tid att hitta rätt och ändå kan man inte vara säker på att man hittat aktuell information.

Det finns ändå mycket som är värt att veta på seniorer/ Turku.fi . Har du kollat?

 

Det här blev ganska långt igen. Tack om du kom så här långt